Autoryzowany sklep dystrybutora jane iredale | Darmowa dostawa od 99 zł | Konsultacje telefoniczne i online | Zadzwoń do nas: 724-242-420

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Fontanna Młodości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie świadcząc na rzecz osób fizycznych usługi, dokonując z nimi czynności mające na celu zawieranie umów, zawierając te umowy i realizując je z udziałem tych osób lub osób fizycznych współpracujących z nimi bądź działającymi w ich imieniu ( dalej, jako" Klienci") chroni prawo do ich prywatności i przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz w części przez tę ustawę określonej, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( dalej łącznie, jako „Ustawa”), a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako „RODO”) wprowadza niniejszą politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”).

  1. 1. Postanowienia ogólne

1.1 Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu Ustawy oraz RODO jest spółka pod firmą Fontanna Młodości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498121, numer NIP: 701-041-34-05, numer REGON: 147111553, kapitał zakładowy: 5.000 złotych, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Bohdanowicza 19/7, 02-127 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@e-fontanna.com.pl, numer telefonu: 724 24 24 20 lub 22 115 66 31. (dalej, jako "Administrator") .

1.2 Administratorem można się skontaktować: telefonicznie: 22 824 25 36 ;pod adresem e-mail: azach@proteaantiaging.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Fontanna Młodości Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ul. Bohdanowicza 19 lokal 7, 02-127 Warszawa

1.3 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: azach@proteaantiaging.pl;pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Fontanna Młodości Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ul. Bohdanowicza 19 lokal 7, 02-127 Warszawa.

1.4 Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich czynności z udziałem Klienta.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych i uprawnienia Klienta

2.1 Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane :

a). w celu świadczenia na rzecz Klienta usług, podejmowanie czynności mających na celu zawarcie umów, w celu zawarcia i wykonania umów, w tym sprzedaży towarów, także za pośrednictwem sklepu internetowego oraz realizacji zawartych z Klientem umów - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tych umów, przy czym niepodanie danych osobowych przez Klienta w ww. celu uniemożliwia świadczenia jak wyżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b). na podstawie zgody Klienta w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług interesujących Klienta - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego i możliwe na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);

c). na podstawie zgody Klienta w celu badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora Danych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących Klienta oraz możliwe na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d). w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

e). w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);

f) . w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w witrynie internetowych, tworzenie modeli statystycznych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora Danych.

2.2 Udostępnienie danych przez Klienta jest dobrowolne, a udzielenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych w tych celach, dla których zgoda Klienta jest wymagana, oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych w celu w jaki zostały udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

2.3 Treść wymaganej zgody jest przedstawiana Klientowi w każdym przypadku, gdy jest wymagana. Wzory zgód znajdują się w niniejszej Polityce Prywatności w załączniku "Wzór zgody".

2.4 Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danych Klientów, a w przypadku zlecenia niektórych procesów związanych z realizacją zawartych z Klientami umów podmiotom trzecim zapewniających, stosowanie adekwatnych środki bezpieczeństwa.

2.5 Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być:

a). spółki powiązane z Administratorem;

b). podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe); (to wynika z przepisów);

c). podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;

d) podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje.

2.6 Administrator nie przekazuje danych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2.7 Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od celu ich przekazania. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okresy jak poniżej:

a) w celu wykonania usług i realizacji zawartych umów - do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów;

b) w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub do momentu wycofania zgody;

c)badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;

d) w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;

f) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w witrynach internetowych, tworzenie modeli statystycznych - przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy

2.8 Klientowi przysługują następujące prawa:

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

b) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c) prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

e) prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);

f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

g) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

2.9 W celu wykonania swoich praw Klient może skierować odpowiednie żądanie pod adres email: azach@proteaantiaging.pl lub wysłać je przez operatora pocztowego na adres Administratora lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Administratora bądź przez skorzystanie z dołączonego do Administratora linku. Przed realizacją uprawnień Klienta, Administrator musi go odpowiednio zidentyfikować.

2.10 Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały one zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane oraz w jakim zakresie i komu zostały udostępnione.

2.11 Dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez prawo zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i informatycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

3. Pliki cookies

3.1 Administrator na swoich stronach internetowych używa tzw. plików Cookies (tj. „ciasteczek”) w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi korzystających z tych stron poprzez dostosowanie serwisu do ich indywidualnych potrzeb, w tym sposobu korzystania ze stron i podstron systemu.

3.2 Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.) zawierające informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych stron internetowych.

3.3 Korzystający ze stron internetowych może wyrazić zgodę na używanie plików cookies poprzez właściwe ustawienia w menu użytkowanej przeglądarki (szczegółowe informacje co do sposobu dokonania zmian ustawień podaje dostawca przeglądarki). Korzystający ze stron internetowych w każdym czasie może swoją zgodę cofnąć, poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej).

3.4 Wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym może być brak możliwości skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisów działających na stronie internetowej Administratora i korzystania z ich funkcjonalności. Informacja o takim ograniczeniu znajduje się na stronie danego serwisu.

Załącznik do Polityki prywatności Protea Antiaging Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Obowiązujący wzór zgód Klientów

  1. 1. Oświadczam, że chcę skorzystać z oferty Fontanna Młodości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498121, numer NIP: 701-041-34-05, numer REGON: 147111553, kapitał zakładowy: 5.000 złotych, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Bohdanowicza 19/7, 02-127 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@e-fontanna.com.pl, numer telefonu: 724 24 24 20 lub 22 115 66 31 w celu zawarcia umowy świadczenia usług / zakupu towarów oraz w celu realizacji zawartej umowy, a tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez tę spółkę w ww. celu.
  2. 2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fontanna Młodości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem - ul. Bohdanowicza 19 lokal 7, 02-127 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 0000363491, NIP 701-025-27-70, kapitał zakładowy 5.000 zł oraz podmioty współpracujące z ww. spółką moich danych osobowych – w celu marketingu produktów i usług tej spółki oraz podmiotów z nią współpracujących. Zostałem poinformowany, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem mojej zgody.
  3. 3. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Fontanna Młodości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498121, numer NIP: 701-041-34-05, numer REGON: 147111553, kapitał zakładowy: 5.000 złotych, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Bohdanowicza 19/7, 02-127 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@e-fontanna.com.pl, numer telefonu: 724 24 24 20 lub 22 115 66 31 ofert i informacji handlowych, w tym z wykorzystaniem telefonu, sms na wskazany przeze mnie nr telefonu oraz przesyłanie mi ofert i informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail, a także w ramach serwisów internetowych prowadzonych przez ww. spółkę.
  4. 4. Wyrażam zgodę na profilowanie przez Fontanna Młodości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498121, numer NIP: 701-041-34-05, numer REGON: 147111553, kapitał zakładowy: 5.000 złotych, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Bohdanowicza 19/7, 02-127 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@e-fontanna.com.pl, numer telefonu: 724 24 24 20 lub 22 115 66 31, czyli dokonywaną automatycznie przez system informatyczny analizę i prognozę mojego zainteresowania produktami oferowanymi w sklepie internetowym e-fontanna.com.pl na podstawie moich danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych legalnych źródeł. Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem mojej zgody.


Polityka dotycząca ciasteczek
Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek "cookie" odnosi się do stron internetowej www.e-fontanna.com.pl należącej do Protea Antiaging Sp. z o.o. użytkowanej przez Fontannę Młodości SP. z o.o. Przez używanie Strony www.e-fontanna.com.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Stron Protea.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas otwierania stron w internecie. Ciasteczko w większości przypadków zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas aktywności ciasteczka, oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Ciasteczka wykorzystywane są w celu szybszego i łatwiejszego działania stron, dopasowania treści reklamowej do preferencji użytkownika oraz zbierania statystyk odwiedzalności strony. Wszelkie dane zbierane poprzez cookie są anonimowe i nie zawierają danych osobowych współużytkowników.


Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Używane dwa są rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Strony www.e-fontanna.com.pl. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.


W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Strony www.e-fontanna.com.pl, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Strony www.e-fontanna.com.pl bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i usług.

Jak wyłączyć cookies?

Aby wyłączyć obsługę ciasteczek (cookies) w przeglądarce należy wykonać opisane poniżej czynności z uwzględnieniem używanej przeglądarki np.

Microsoft Internet Explorer.
Wybieramy z menu opcję „Narzędzia”, a z otwartego menu ostatnią pozycję „Opcje internetowe”. Po zatwierdzeniu w otwartym oknie wybieramy zakładkę „Prywatność”, a później klikamy w przycisk „Zaawansowane”. W otwartym okienku zaznaczamy zastąp automatyczną obsługę obsługę plików cookie i w dwóch kolumnach poniżej zaznaczyć zablokuj. Można też wykasować wszystkie dotychczas zapisane dane witryn. W tym celu w otwartym wcześniej oknie „Ustawienia internetowe” potem „Ogólne” i tam wybieramy opcję „Usuń”. W nowo otwartym oknie zaznaczamy opcje "pliki cookie" i klikamy w „Usuń”.


Mozilla Firefox 
Wybieramy z menu pozycję „Narzędzia”, a tam „Opcje".W otwartym oknie wybieramy zakładkę „Prywatność”. W tym oknie zmieniamy opcje widoczną pod nazwą „Program Firefox:” którą zmieniamy na „będzie używał ustawień użytkownika”. Nieco niżej odznaczamy opcję „Akceptuj ciasteczka”. Po tych zabiegach klikamy w przycisk OK. Aby wyczyścić dotychczas zgromadzone ciasteczka, wybieramy ponownie „Narzędzia”, a tam „Wyczyść historię przeglądania”. Możemy też pozostawić włączoną opcję „Akceptuj ciasteczka” ale zablokować je na konkretnej witrynie. W tym celu Klikamy w przycisk „Wyjątki” widoczny na powyższym zrzucie ekranu i w nowo otwartym oknie uzupełniamy adres witryny i klikamy w przycisk „Blokuj”.


Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl